Missie en visie van de school

 

De missie en visie van obs Hannie Schaft luidt: uitstekend en toekomstgericht onderwijs, waarbij aandacht is voor 21e -eeuwse vaardigheden, natuur en milieu, techniek en cultuur. Op beide scholen wordt dit in de jaarplanning opgenomen waarbij tussen de scholen accentverschillen mogelijk zijn.

OBS Over de Brug

 

Over de brug bestaat uit twee scholen: OBS Hannie Schaft en OBS In ’t Veld.

Hannie Schaft is gevestigd aan het Boerenpad 22.  De meeste leerlingen van de school komen uit de wijken Oud West en de Schildersbuurt.

In ’t Veld is gevestigd aan de Rosmolenstraat 103. De meeste leerlingen van de school komen uit de wijken Rosmolenbuurt en Schepenbuurt.

Beide scholen vormen samen Over de Brug. De teams werken goed samen en houdt gezamenlijke studiedagen. De beide scholen hebben hetzelfde profiel en gebruiken de zelfde methoden. Een verschil is dat op In ’t Veld de kleutermethode Piramide gebruikt wordt en op Hannie Schaft de methode Kleuteruniversiteit. Op In ’t Veld is er meer aandacht nodig voor de ontwikkeling van de woordenschat.

OBS Hannie Schaft is in 2015 geheel vernieuwd en voorzien van nieuw meubilair. In ’t Veld heeft in 2020-2021 uitbreiding gekregen en heeft nu acht groepen, in oude, functionele gebouwen. De nieuwbouw met uitbreiding van de school staat gepland in 2024.

 

 Hoe kunnen ouders zien dat wij werken aan toekomstbestendig onderwijs:

 Eigenaarschap van de leerlingen 

 

In de nieuw ingevoerde methode Blink, staat ontdekkend leren centraal. Regelmatig presenteren leerlingen hun onderzoeksprojecten aan hun eigen groep.

Door in alle groepen 3 t/m 8 de Bareka rekentoets op grond waarvan de leerlingen zelf hun rekenvaardigheid kunnen inschatten.

Coöperatieve werkvormen: leerlingen leren om samen te werken. Dit is in veel lesmethoden een succesvolle werkwijze.

 

Digitalisering 

Leerlingen van groep 4 t/m 8 gebruiken een Chromebook of een Microsoft laptop, om aan de vakken begrijpend lezen, rekenen, spelling en wereldoriëntatie te werken.

We werken met de digitale leeromgeving Snappet.

Het voordeel hiervan is, dat lessen een heldere instructie kennen, een goede verwerking en de mogelijkheid om te differentiëren voor de meeste leerlingen met speciale onderwijsbehoefte. De school besteed ook aandacht aan internetveiligheid en het werken met office 365.

Bewegingsonderwijs 

De leerlingen van Hannie Schaft bezoeken vanaf groep 3 wekelijks de gymzaal van In ’t Veld voor les van een leerkracht bewegingsonderwijs. Ze hebben een blokuur van 90 minuten les.

De leerlingen van de school spelen dagelijks 2×30 minuten buiten.  De school vindt het belangrijk dat de kinderen veel bewegen. Het plein van Hannie Schaft voor midden- en bovenbouw wordt dit schooljaar nog opgeknapt.

 

Kwink voor sociaal emotionele vorming

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht programma voor sociaal emotioneel leren, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
  • Biedt iedere les unieke filmpjes
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
  • Is leuk!